Deurwaarder Timmers

IV-b. Aloysius (Aloisius) Joseph (Jozeph) Arnold Timmers, geboren te Sittard op 22 oktober 1826 als zoon van Johan Adam Timmers en Anna Theresia Pasqué en aldaar overle­den op 16 december 1913. Beroep: deurwaarder. Hij trouwde te Echt op 28 april 1862 met Maria Wilhelmina Hubertina Jansen. Zij werd geboren te Sittard op 12 november 1831 als dochter van Winand Lambert Jansen en Maria Ida Burgers en overleed op 10 mei 1921. Kinderen van dit echtpaar:

  1. Pius Winand Albert, geboren te Sittard op 26 mei 1867 en overleden te Ngawi op 29 april 1901. Hij trouwde te Sittard op 14 augustus 1893 met Anna Margaretha Philomena Kohnen. Zij werd geboren te Kerkrade op 18 januari 1867 als dochter van Joseph Hubert Kohnen en Anna Maria Hubertina van Scheren en overleed te Den Haag op 28 januari 1939. Zij hertrouwde te Roermond op 25 juli 1917 met Johan Jozeph Meijer.
    Pius Winand Timmers, ziekenoppasser, vertrok op 11 februari 1899 per stoomboot naar Nederlands Indië. Hij overleed te Ngawi op 29 april 1901.
  1. Marie Eugène Antonius, geboren te Sittard op 12 december 1868 en aldaar overleden op 22 september 1931. Hij trouwde met Maria Anna Mechtilde Schoutsen. Zij werd geboren te Linne op 16 mei 1873 en overleed te Weert op 25 april 1940.

Achternaam werd verwisseld
Volgens Aloysius Joseph Arnold Timmers is hij een zoon van Jan Adam Tummers en Anna Theresia Pasqué. Dit werd op zijn persoonskaart meegenomen.

Handtekening van vader Jan Adam Tummers

 

1893

Limburger Koerier, 16 mei 1903:
Jubileum A.J.A. Timmers

Reeds vroeg in de morgen bulderden de kanonnen, Neerlands driekleur wapperde van de daken, alles kondigde een feestelijke dag aan. Gisteren was het namelijk 50 jaren geleden dat de Weled. Heer A.J.A. Timmers zijn aanstelling ontving tot deurwaarder bij het kantongerecht alhier [Sittard]. Geen wonder dus dat er feest werd gevierd, want zulk een gebeurtenis komt zelden voor.
Vijftig volle jaren heeft de heer Timmers zijn plichten met de grootste nauwgezetheid vervuld. Weliswaar bracht hij in veler woningen treurige, zelfs zeer droevige tijdingen, doch het was zijn plicht. En juist omdat de 80-jarige grijsaard gedurende een halve eeuw zo stipt zijn plichten vervulde, daarom vergt het ons aller bewondering, daarom werd er feest gevierd ter ere van de hooggeachte jubilaris.
Reeds dagen lang waren de jongedochters in de weer geweest tot het maken van allerlei versieringen. De woning van de geachte jubilaris zag er prachtig uit, de jongedames hebben er eer van. Bovendien waren er voor de woning een tweetal erebogen opgericht.

Te 9 uur werd er in de Grote Kerk een plechtige hoogmis tot dankzegging opgedragen, welke door zeer veel burgers, bovendien door verschillende hooggeplaatste personen werd bijgewoond. In de morgen ontving de jubilaris een prachtig cadeau, hem geschonken door Jhr. Mr. Ruys de Beerenbrouck, zoon van de commissaris der Koningin, Baron de Bierberstein en Mr. Basquin.

Om vijf uur werd de jubilaris het prachtig cadeau aangeboden (een prachtige pendule met kandelaars) hem door de bewoners van de Limbrichterstraat geschonken. Een viertal kinderen droegen het naar de woning, voorafgegaan door de Philharmonie, gevolgd door de feestcommissie. Het zoontje van de heer Van Neer zeide een net gedichtje op. Bovendien werd de jubilaris een prachtig boeket aangeboden.

Tegen 8 uur werd de gehele woning  van de heer Timmers geïllumineerd, benevens de erebogen. Dan brachten Philharmonie, de Liederkrans, het Mannenkoor en de St. Jozefharmonie beurtelings een serenade, gedurende welke een prachtig vuurwerk werd afgestoken.
Bij de serenade van het mannenkoor werd na de uitvoering van het eerste nummer Neêrlands Mannenzang door de president van het Mannenkoor, de heer Claudius Kemps, het woord tot de jubilaris gericht.

Hooggeachte Jubilaris
Geachte heer Timmers
Het is voor mij een groot genoegen en een grote eer u, geachte jubilaris, geluk te mogen wensen namens het Mannenkoor van Sittard, bij gelegenheid van uw gouden jubelfeest.
Uw leven toch gedurende die vijftig lange jaren is geweest een leven van ernstige plichtsbetrachting.
U zijt voor ons allen geweest een leerzaam voorbeeld, waaraan wij ons allen moeten spiegelen.
Uw optreden en handelen is niet alleen geweest, het uitvoeren uwer ambtsplicht, maar steeds zijt gij opgetreden als mens.
Uw leven is gewijd geweest aan de belangen uwer familie niet alleen, maar ook aan de belangen van de gehele burgerij.
Want ook als oud Raadslid moet ik u hulde brengen, nooit hebt gij geschroomd in die vergadering voor recht en billijkheid op te treden.
Niet voor één maar voor allen zijt gij steeds geweest een raadgever in de nood, steeds hebt gij allen de behulpzame had geboden.
Ik sluit daarom met de wens dat het u en uwe dierbaren gegeven moge zijn nog eens uw diamanten ambtsfeest te mogen vieren.
Dat God u deze gunst verlenen moge is mijn en ons aller wens.

De jubilaris bedankte de president, de Directeur en de leden van het mannenkoor voor de bewezen eer.
Het koor hief hierop een Hij leve Lang aan ter zijner ere en besloot de serenade met de uitvoering van de Hymne an die Musik.
Beide koorstukken werden onder leiding van de Directeur, de heer Jos. Durlinger prachtig uitgevoerd.
De heer Timmers ontving buiten de genoemde nog vele andere geschenken. De blijdste tijding, het meest waardevolle geschenk, ontving hij van H.M. de Koningin, die de heer Timmers benoemde tot broeder in de orde van de Ned. Leeuw.
Zonder twijfel zal de 14e mei een onvergetelijke dag geweest zijn voor de jubilaris. Na hem nogmaals in naam van Sittards burgerij gefeliciteerd te hebben, spreken wij de wens uit, dat het de heer Timmers, niettegenstaande zijn vergevorderde leeftijd, eenmaal zijn diamanten jubelfeest te vieren.
Sluiten wij met een woord van lof aan de regelingscommissie en aan allen die tot de luister van het feest meewerkten.

Het Centrum 22-2-1910

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *