Verschrikkelijke ramp

Bericht in de krant 30 mei 1860:

De hevige storm, welke eergister [pinkstermaandag 28 mei 1860] gewoed heeft, en waardoor ook hier ter stede en in de omstreken groote boomen omvergerukt zijn, heeft helaas eene verschrikkelijke ramp veroorzaakt. met de Capelsche stoomboot. Deze boot had namelijk een pleziertogtje naar Rotterdam gemaakt en kwam van daar, tegelijk met de Geertruidenbergsche stoomboot, ’s namiddags ten 3 ure te Dordrecht aan. De kapitein van laatstgemelde boot wilde, uit hoofde van het noodweeder, de reis niet voortzetten, alhoewel verschillende passagiers hem daartoe aanzochten. De kapitein der Langstraat (aldus de naam der Capelsche boot) meende echter het gevaar het hoofd te kunnen bieden en stoomde door de bruischende golven heen tot 5 ure, toen men, in den Amer, tusschen Lage Zwaluwe en Drimmelen, kwam aan de zandplaat de Koekoek genaamd. Een der passagiers moet aldaar een raampje hebben geopend. Ten gevolge waarvan het water met zulk geweld binnendrong dat het onmogelijk was het raampje weder digt te maken. Al de passagiers vloden alstoen naar het dek, maar de een werd na den ander door de hevige rukwinden over boord geslagen; 8 personen poogden zich op het rad te redden, waaraan zij zich gearmd vastklemden, maar weldra werden allen door éénen golfslag in de diepte geworpen; het gelukte echter den stuurman en 9 passagiers op den mast te klimmen en zich, te midden van den woedenden orkaan, tusschen hoop en vrees, aan die eenige reddingsplank vast te houden. Des anderendaags, dat is gistermorgen, ten 7 ure kwam alsnu de Geertruidenbergsche stoomboot ter plaatse des onheils aan en hare bemanning beijverde zich dadelijk om de 10 in gevaar verkeerenden te redden.
Van de ekwipage is niemand gered dan de stuurman, van de passagiers, gelijk wij zeiden, 9; het getal verongelukte slagtoffers bedraagt omstreeks 42. Ziedaar de treurige bijzonderheden, welke ons uit een goede bron verzekerd worden medegedeeld te zijn door den geredden stuurman.
De meeste verongelukten moeten ingezetenen van Capelle zijn, terwijl zich onder hen ook Tilburgers en Bosschenaren zouden bevinden.
Met schrik en angst verwacht men elk oogenblik nadere bijzonderheden omtrent de ijsselijke ramp die zoovele Noordbrabantsche familien treft.

Ook waren er slachtoffers uit Zwaluwe zoals werd vermeld in De Tijd, 1 juni 1860:
Voorts deelt het Handels en Effektenblad in een brief uit Lage Zwaluwe nog het volgende mede: Een alhier [Lage Zwaluwe] wonende schipper mist bij dit ongeluk drie volwassen dochters. Eene weduwe verloor twee harer zoons, hare broodwinners Vele ouders hare eenige dochters. Schreijende komt men elkander op straat tegen; deze zegt: mijn kind is ook verdronken; een andere vrouw slaakt kreten van wanhoop wegens het verdrinken van haar echtgenoot; met één woord, het is een ramp, die moeijelijk te beschrijven is.
Behalve het 12tal inwoners dezer gemeente, berekent men het getal der verdronkenen van andere plaatsen op 45 personen.

Op 4 juni 1860 wordt in het Nieuw Amsterdamsch Handels- en Effektenblad een lijst gepubliceerd met de namen van de slachtoffers en van de overlevenden. Eén van de slachtoffers was Maria Timmers, de jongste dochter van Thomas Timmers en Ademina Kolders/ Kolden.

V-b. Thomas Timmers, gedoopt te Zwaluwe op 22 januari 1809 als zoon van Jan Timmers en Pieternella de Visser en aldaar overleden op 31 juli 1876. Hij trouwde te Zwaluwe op 12 mei 1833 met Ademina Kolders/ Kolden. Zij werd geboren te Zwaluwe op 11 december 1811 als dochter van Jan Kolders en Bastiaantje Lucas en overleed te Zwaluwe op 10 februari 1894.
Kinderen van dit echtpaar:

  1. Pieternella, geboren te Zwaluwe op 24 juli 1833 en aldaar overleden op 19 maart 1916. Zij trouwde op 13 maart 1857 te Zwaluwe met Lambertus Dubbelman. Hij werd geboren te Zwaluwe op 27 maart 1831 al zoon van Adriaan Jansz Dubbelman en Jannigje Visser en overleed te Zwaluwe op 24 april 1920.
  2. Bastiaantje, geboren te Zwaluwe op 14 oktober 1835 en aldaar overleden op 24 april 1837.
  3. Bastiaantje, geboren te Zwaluwe op 6 december 1839 en aldaar overleden op 24 november 1863. Zij trouwde te Zwaluwe op 29 mei 1863 met Jan Lucas. Hij werd geboren te Zwaluwe op 6 juli 1833 als zoon van Adriaan Lucas en Johanna Nuchteren.
  4. Maria, geboren te Zwaluwe op 12 januari 1843. Zij overleed op tweede pinksterdag 1860 tijdens een scheepsramp op de Amer.
  5. Doodgeboren kind op 27 maart 1852.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *